Χρήστες on line

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 24 επισκέπτες και κανένα μέλος

   

 Ηλεκτρονικό  περιοδικό

'Στρογγυλομάνια' 

 

  1ο Τεύχος   

  2ο Τεύχος  

  3ο Τεύχος  

 

 

   

Οργάνωση - Απουσίες

Δικαιολόγηση Απουσιών

Χαρακτηρισμός φοίτησης


Δικαιολόγηση Απουσιών

Π.Δ. 104/1979

Παρ. 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. [?]

Παρ. 2.Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να  ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή.

Παρ. 3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσειο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στοσχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιου­δήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.

Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμίακανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεταιστο πρωτόκολλο απαραιτήτως.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων,αρκεί ενυπόγραφοσημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζε­ται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες από την επιστροφή του μαθητήστο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήση το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.

 Παρ. 4.Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

Παρ.5. Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένεςαπουσίες μαθητών: α) 1/4όταν πραγματοποιούνται χωρίς άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματοςλειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου των καθηγητών, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες, κάθε σχολείου. β) 1/4ταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπ / σης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο. Γ2/2930/20-10-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.[?] 2. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, μόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματοςλειτουργίας του σχολείου.[σημειωση σχολειου: Οι μεμονωμένες ώρες (μία, δύο, τρεις, κλπ.) δικαιολογούνται μόνο με ιατρική βεβαίωση] Οι μέρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροι­στικά για όλο το έτος περισσότερες των δέκα (10). Γ2/2651/1983 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.Παρ.7.Οπου στο παρόν Άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτενόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της  ηλικίας τους.Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για την δικαιολόγηση των απουσιών τους.

Π.Δ. 485/83, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08 Όταν μαθητής συμπληρώνει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες για το Γυμνάσιο και εικοσιτέσσερις (24)για το Λύκειο, το σχολείο ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μαΐου για το 15/μερο του ίδιου μήνα.   Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των κηδεμόνων κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη για παράλληλη τηλεφωνική ενημέρωση ή ακόμη, όπου αυτό είναι εφικτό, ή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

αρχή σελίδας

Χαρακτηρισμός φοίτησης

Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 τ.Α΄)

Άρθρο 35

Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών

2.Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:
α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50)ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.
β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.485/83(ΦΕΚ 184 τ.Α΄). Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στηνπροκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτειαπό το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτωνείναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

[?] 4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

αρχή σελίδας


 
   
© 1o Γ.Ε.Λ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ